CORPORATE
GOVERNANCE
REDUCE ENERGY FOR PRODUCTION
GASOLINE FOR
6800
VERHICLE PER YEAR
การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีการบริหารจัดการที่ดีโดย มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย

ยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต ข้อบังคับบริษัทฯตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
ของนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดเป้าหมายของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้มุ่งเน้นให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะส่งผลให้กิจการ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผ่านรายงานประจำปี เอกสารคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเอกสารคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงบริษัทฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย