CAREER
REDUCE ENERGY FOR PRODUCTION
GASOLINE FOR
6800
VERHICLE PER YEAR
CAREER

OPPORTUNITIES
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
PRINT
( 1 อัตรา )

Job Specification :

  1. ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 2. มีประสบการณ์ 1 - 5 ปีทางด้านกฎหมาย 3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 4. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทนในการทำงาน

Responsibilities :

  1. ดำเนินงานและสนับสนุนงานด้านกฏหมาย 2. ดำเนินงานด้านสัญญาต่างๆขององค์กร และบริษัทในเครือ 3. ร่างสัญญาการค้าต่างๆ 4. ร่างประกาศ คำสั่งต่างๆ ภายในองค์กร 5. จัดเก็บเอกสารสำคัญ และสัญญาทุกประเภท 6. ติดต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาต หนังสือ รับรอง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ของบริษัท 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Employee Benefits :

หลักฐานที่ใช้สมัคร: - สำเนาหลักฐานการศึกษา - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - หลักฐานทางการศึกษา - สด.8 - จดหมายแนะนำตัวเอง พร้อมทั้งผลงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือก บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณเจษฎา ประทุมวัน) 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 -7165555 ต่อ 901
APPLY CAREER
เจ้าหน้าการตลาดออนไลน์ CRM & Website
PRINT
( 1 อัตรา )

Job Specification :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-34 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, สาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. มีทักษะ และประสบการณ์การในเรื่องของการทำ CRM และบริหารเว็บไซต์
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 6. มีทักษะ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้ผลลัพธ์จากข้อมูล หรือ Big Data
 7. หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน CRM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibilities :

 1. รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนา และกลยุทธ์ของระบบ CRM
 2. รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนา เว็บไซต์ของบริษัท
 3. สามารถนำข้อมูลต่างๆ มาทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหา ความต้องการของผู้บริโภค และ นำเสนอแคมเปญใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการเหล่านั้นได้ ผ่านระบบ CRM และ เว็บไซต์
 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ
 5. สรุปผล และจัดทำรายงานแคมเปญ เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์
 6. งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

Employee Benefits :

สนใจสมัคร: โดยส่งจดหมายแนะนำตัวเอง พร้อม Resume ของคุณมาที่ hrd@ichitangroup.com
หรือสมัครได้โดยตรง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ที่ บ. อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2922/301-303 ชั้น 28 อ. ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (โทร 0-2716-5555 ต่อ 913 )
APPLY CAREER
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
PRINT
( 1 อัตรา )

Job Specification :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-34 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. มีความสนใจด้านงานการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 6. มีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดทำ media plan, แคมเปญ social media และ influencer relations
 7. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนและผลิตงานสำหรับ social media และเว็บไซต์
 8. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. หากมีประสบการณ์การทำงานในมีเดียเอเจนซี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibilities :

 1. วางแผนและร่วมกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ทั้ง social media และ content marketing
 2. ประสานงานร่วมกับเอเจนซี่เพื่อจัดทำ content สำหรับ social media ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนแคมเปญต่างๆ ของแบรนด์ในเครือบริษัทอิชิตัน
 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ
 4. สรุปผล และจัดทำรายงานแคมเปญ เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์
 5. งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

Employee Benefits :

สนใจสมัคร: โดยส่งจดหมายแนะนำตัวเอง พร้อม Resume ของคุณมาที่ hrd@ichitangroup.com
หรือสมัครได้โดยตรง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ที่ บ. อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2922/301-303 ชั้น 28 อ. ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (โทร 0-2716-5555 ต่อ 913 )
APPLY CAREER
ผู้จัดการแผนกIT
PRINT
( 1 อัตรา )

Job Specification :

1. อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท ทางด้าน Management Information System (MIS) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านระบบฐานข้อมูล SQL Server , ASP และ Web Application อย่างน้อย 5 ปี 4. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านระบบเครือข่าย Network และ Security อย่างน้อย 5 ปี 5. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้าน Hardware ( Server , Router , Switch , Printer ) และ Software ( Microsoft Windows , MS Office , Antivirus , Utilities tools ) เป็นอย่างดี 6. มีความรู้เรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษา ( Change management)

Responsibilities :

 1. วางแผน และวิเคราะห์งานทางด้านระบบ IT
 2. วางแผน และควบคุมดูแลระบบสารสนเทศขององค์กร
 3. วางแผนการดำเนินงานของแผนก IT
 4. วางแผน และควบคุมงานเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัท
 5. วางแผน และควบคุมการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟท์แวร์/ฮาร์ดแวร์
 6. ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งานให้ทันเวลาโดยมิให้งานเสียหาย
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 8. ควบคุม ดูแลการแก้ปัญหา การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็น
 9. บริหารจัดการการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย

Employee Benefits :

สนใจสมัคร: โดยส่งจดหมายแนะนำตัวเอง พร้อม Resume ของคุณมาที่ hrd@ichitangroup.com
หรือสมัครได้โดยตรง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ที่ บ. อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2922/301-303 ชั้น 28 อ. ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (โทร 0-2716-5555 ต่อ 913 )
APPLY CAREER
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
PRINT
( 3 อัตรา )

Job Specification :

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 24 – 28 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 1 ปี 4. มีบุคลิคดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 5. สามารถสื่อสารได้ดีอย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ) 6. ซื่อสัตย์ มีใจรักและทำประโยชน์สูงสุดเพื่อองค์กร

Responsibilities :

1. พัฒนาวางแผนสินค้าใหม่ ในเรื่องของ Product Concept, จำนวนการผลิต, Spec , และ Period Time 2. พัฒนา Packaging Raw Material ต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าและวางแผนการใช้เช่น ฉลาก, ฝา, ลัง, ขวดและกล่อง 3. ติดต่อ ประสานงาน และวางแผนการการสื่อสารสื่อทุกชนิด (Free TV, Cable TV, Digital Media, Newspaper, Out of home, Magazine, Radio, POP, PR) 4. ตรวจสอบและควบคุมสื่อทุกชนิด ให้เป็นไปในแนวทางที่กำหนดตาม Direction 5. ประสานงานกับทีมออกแบบทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้งานที่ออกแบบมาตรงกับโจทย์ทางการตลาดมากที่สุด 6. ประสานงานและให้ข้อมูลกับทีม Trade ในเรื่องของ Product Concept, Campaign, Sales promotion เพื่อทำไปใช้ในการเจรจาต่อรองทางการค้า และวางแผนการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง 7. สรุปงบประมาณที่ใช้ในแต่ละเดือนเพื่อบันทึกเข้าระบบบัญชี เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 8. ร่วมวางแผนและประสานงานกับทีม Event เพื่อคอยสนับสนุนในส่วนของ Media Package, Raw Material (Artwork, หนังโฆษณา, Product Concept ), และออกงานภาคสนามเพื่อสนับสนุน ติดตาม เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 9. วิเคราะห์และติดตามสถาณการณ์ทางการตลาด อย่างใกล้ชิด ในทุกๆ ด้าน เช่น ยอดขาย, การผลิต, พื้นที่ขายของสินค้า, คู่แข่งขัน และ ปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อแบรนด์ที่รับผิดชอบทั้งหมด

Employee Benefits :

สนใจสมัคร: โดยส่งจดหมายแนะนำตัวเอง พร้อม Resume ของคุณมาที่ hrd@ichitangroup.com
หรือสมัครได้โดยตรง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ที่ บ. อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2922/301-303 ชั้น 28 อ. ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (โทร 0-2716-5555 ต่อ 913 )
APPLY CAREER
ผู้จัดการแผนกขายช่องทางจัดจำหน่าย
PRINT
( 1 อัตรา )

Job Specification :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 – 40 ปี
 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขายในช่องทาง MT สินค้า FMCG อย่างน้อย 5 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถประเมินสถานการณ์โดยรวมได้
 5. มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง การนำเสนออย่างมีเสน่ห์ การโน้มน้าว และการคำนวณ
 6. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และทำงาน มีความเข้าใจในระบบการทำงาน และกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade อย่างละเอียด
 7. สามารถสื่อสารได้ดีอย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ)
 8. ซื่อสัตย์ มีใจรักและทำประโยชน์สูงสุดเพื่อองค์กร

Responsibilities :

 1. วางกลยุทธ์ด้านราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในช่องทาง Modern Trade ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดขององค์กร เพื่อให้ได้ยอดขาย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 2. ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด กับตัวแทนจัดจำหน่าย (DKSH) ในการผลักดันแผนด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และด้านราคาที่วางไว้ให้เกิดขึ้นจริง และเหมาะสมกับ Modern Trade แต่ละประเภท
 3. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้งบประมาณในการส่งเสริมการขาย และการทำราคา ให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน แผนการส่งเสริมการขายและการทำราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ได้ยอดขาย และกำไร ถึงเป้าหมายที่กำหนด
 5. ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าและพัฒนาการของ Modern Trade แต่ละประเภท เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและด้านราคา ให้สอดคล้องกับลูกค้าของ Modern Trade แต่ละประเภท
 6. ติดตาม การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา และกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง ทั้งในตลาด RTD Tea และ Beverage ทั้งหมด
 7. ประเมิน และประมวลข้อมูลในข้อ 6. เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยนราคา และกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด
 8. การนำเสนอสินค้าใหม่ของบริษัท ให้กับ Modern Trade ต่างๆ ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด

Employee Benefits :

 สนใจสมัคร: โดยส่งจดหมายแนะนำตัวเอง พร้อม Resume ของคุณมาที่ hrd@ichitangroup.com
หรือสมัครได้โดยตรง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ที่ บ. อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2922/301-303 ชั้น 28 อ. ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (โทร 0-2716-5555 ต่อ 913 )
APPLY CAREER
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
PRINT
( 3 อัตรา )

Job Specification :

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 – 35 ปี
 2. มีประสบการณ์ด้านการตลาด สินค้า FMCG อย่างน้อย 5 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีบุคลิคดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 5. มีทักษะในการพัฒนาทีมงานเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ สามารถสื่อสารได้ดีอย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ)
 6. ซื่อสัตย์ มีใจรักและทำประโยชน์สูงสุดเพื่อองค์กร

Responsibilities :

 1. รับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการแบรนด์สินค้าที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนของยอดขาย กำไร ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อบริหารจัดการต้นทุนสินค้า บริหารสินค้าคงคลัง และคุณภาพของสินค้า เพื่อให้เกิดการผลิตในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการสูญเสียน้อยที่สุด
 3. สร้างการรับรู้ของแบรนด์ต่อผู้บริโภค ให้เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวสินค้า การวางกลยุทธ์สื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดประสิทธิภาพของการรับรู้ที่ดีที่สุดภายใต้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับผลยอดขาย และผลกำไร
 4. ประสานงานกับฝ่ายขาย ทั้งในส่วนของ Modern Trade และ Traditional Trade การกระจายสินค้า การเจรจาต่อรองกับคู่ค้าต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 5. ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Event Marketing , Accounting , Online , Art , Marketing Communication เพื่อให้กิจกรรมทางการตลาด ยอดขาย และกำไรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. วิเคราะห์ สภาพตลาดโดยรวม ทั้งในส่วนของคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม สร้างสรรค์กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 7. ติดตามยอดขาย สรุปสถานการณ์ผลกำไรในแต่ละเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และสามารถนำเสนอกลยุทธ์วิธีการแก้ไขปัญหาได้
 8. พัฒนาบุคคลากรใต้บังคับบัญชาให้สามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายไป และมีพัฒนาการที่สูงขึ้น

Employee Benefits :

สนใจสมัคร: โดยส่งจดหมายแนะนำตัวเอง พร้อม Resume ของคุณมาที่ hrd@ichitangroup.com
หรือสมัครได้โดยตรง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ที่ บ. อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2922/301-303 ชั้น 28 อ. ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (โทร 0-2716-5555 ต่อ 913 )
APPLY CAREER